Đačka likovna kolonija

„Đačka likovna kolonija“ Paraćin-Grza organizuje se već 18 godina u kontinuitetu. Nastala je 1995. god. kao skroman poduhvat umetnika-entuzijasta podstaknutih i okupljenih uz podršku paraćinske opštine.

Osnovni cilj projekta je podizanje kulturnog i obrazovnog nivoa školske populacije, edukacija kroz likovno i literarno izražavanje, podsticanje i razvijanje đačke kreativnosti, prepoznavanje i usmeravanje talenata kao i promocija grada Paraćina u drugim kulturnim sredinama.

Opšti cilj je podizanje kvaliteta brige o deci, koja je jedan od osnovnih prioriteta lokalne samouprave. Ostvarivanje prava na obrazovanje i kulturu dece i omladine, podsticanje i unapređenje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvijanje sistema neformalnog obrazovanja dovešće do bržeg i efikasnijeg suzbijanja materijalne bede i siromaštva i do unapređenja kvaliteta života. S obzirom da su projektom obuhvaćena talentovana deca iz drugih lokalnih zajednica koja se biraju konkursom objavljenim u Prosvetnom pregledu rezultati su višestruki. Deca iz tih sredina upoznaju naš kraj i svoje vršnjake. Time afirmišemo naš grad u drugim kulturnim sredinama, omogućujemo dalju saradnju i na drugim nivoima. Smanjuje se se rizik od delikvencije, alkoholizma, droge i ostalih društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

Ciljevi ĐLK su rad sa talentima i njihovo pravilno usmeravanje, razvijanje metoda i tehnika koje podstiču kreativnost učenika (talentovane i darovite dece), unapređenje procesa obrazovanja i vaspitanja kroz otvorenu komunikaciju predavača i učenika, podsticanje i razvijanje kreativnosti učenika u likovnom, verbalnom i literarnom izražavanju, psihološka podrška u stvaranju pozitivne slike o sebi, iniciranjem samoocenjivanja i vrednovanja sopstvenog rada kod učenika. Osim ovih cilj je prepoznavanje, podsticanje i razvijanje đačke kreativnosti kroz likovno i literarno izražavanje kao i unapređenje kulturnih sadržaja grada i promovisanje Paraćina i njegovog kulturnog života u svojoj i drugim sredinama. Rad kolonije odvija se u tri sekcije: slikarska, vajarska i ikonopisačka. Raspisuje se konkurs na kome se biraju najtalentovaniji stariji osnovci iz cele Srbije. Neposredna ciljna grupa su nadareni učenici i likovni pedagozi. Kolonijom rukovode likovni pedagozi iz Paraćina.