Odeljenje za rad sa odraslim korisnicima

Pozajmno odeljenje za rad sa odraslim korisnicima najveće je odeljenje Biblioteke. Raspolaže savremenom i funkcionalnom opremom koja omogućuje dobar smeštaj knjiga, komunikaciju sa korisnicima i propisane uslove za rad.

Pozajmno odeljenje pruža usluge korisnicima starijim od 15 godina. To su učenici srednjih škola, studenti i veoma heterogena struktura odraslih korisnika i po zanimanjima i po starosnoj dobi. Pristup knjigama i katalozima je slobodan, tako da svaki čitalac prema svom interesovanju može naći željenu knjigu. U svakom trenutku korisnik se može obratiti bibliotekaru za pomoć, preporuku ili upućivanjem u UDK raspored knjiga na policiama.

Nabavka knjiga je koordinirana i primerena potrebama korisnika. Ostvaruje se direktnom saradnjom sa odeljenjima na kojima se prate interesovanja i zahtevi čitalaca. Biblioteka nastoji da prati tekuću knjižnu produkciju i za svoje korisnike obezbedi aktuelnu literaturu.

Na pozajmnom odeljenju možete naći dela domaće i strane književnosti, klasična dela svetske književnosti, nove aktuelne naslove, knjige iz popularne psihologije, filozofije, religije, medicine itd…

Stručna obrada knjiga se zasniva na standardizovanoj obradi bibliotečko-informacione građe i izvora. Svaka knjiga dobija inventarni broj, signaturu, klasifikaciju po UDK sistemu, autorsku i predmetnu odrednicu, bibliografski opis, obeležje fonda kome pripada, kao i broj u elektronskoj bazi podataka. Postupak obrade je potpuno automatizovan pa se knjige vrlo brzo stavljaju na uvid i korišćenje. Prema savremenim i jedinstvenim kataloškim principima formiran je opšti alfabetski katalog koji sadrži celokupni fond Odeljenja, a istovremeno sistematizovan prema naučnim i stručnim disciplinama. Ovaj svojevrsni informacioni sistem omogućuje komunikaciju korisnika sa knjižnim fondom i pruža informacije koje sve publikacije Biblioteka poseduje, koja izdanja, prevode, dela jednog autora…

Danas, daleko brže, efikasnije i kvalitetnije pretraživanje fondova Biblioteke pruža elektronska baza podataka, odnosno elektronski katalog.

Fond se periodično obogaćuje novim naslovima. Rad sa korisnicima uskoro će se automatizovati, a elektronski katalog ispunjava svaki zahtev korisnika u dolaženju do tražene informacije. Korisnicima pozajmnog odeljenja pružaju se sledeće usluge: – izdavanje i preporuka knjiga – stručna pomoć u korišćenju elektronskog kataloga preko kojeg posetioci mogu da se informišu o knjižnom fondu Biblioteke, pretražujući podatke o knjigama. Na Odeljenju se vrši stručna obrada monografskih publikacija. Fond Biblioteke se od 2008.god. unosi u uzajamnu bibliografsko-katalošku bazu podataka COBISS.RS u skladu sa važećim međunarodnim standardima.

Mrežom računara pokrivena su sva odeljenja i procesi rada Biblioteke. To omogućuje uzajamno korišćenje svih formiranih baza: monografskih publikacija korisničkih baza Dečjeg, Odeljenja odraslih i baze zavičajne građe.