Istorija

Biblioteka „ Dr Vićentije Rakić “ u Paraćinu svoje korene ima u Čitalištu iz 1861. godine. Ono je osnovano 16. februara kao udruženje građana. O tome svedoči telegram koji su Ministru prosvete uputili predsednik Čitaonice Dimitrije Dimitrijević i delovođa Đorđe Jovanovića. Nema podataka koliko je dugo delovalo kao kulturno žarište. U toku iste decenije je i ugašeno o čemu svedoči i dokument o formiranju čitaonice iz februara 1869. godine. U istu je upisano 110 članova a izdržavali su je sami članovi. Čitaonica se izdržavala od beseda i pozorišnih predstava, imala je rashode za novine, hartiju, ogrev i osvetljenje 30 dukata cesarskih. Prema sačuvanim izvorima, Čitaonica nije upisivala članove 1874. godine a poslednjih godina bilo ih je 60 i svi su plaćali po 40 groša godišnjeg uloga. Čitaonica je držala sve listove koji su u Srbiji izlazili a od stranih samo „Zastavu“. Časopise nije držala a imala je u svom fondu 50 knjiga, 3 mape i 12 slika. Ona je verovatno prestala da radi ratne 1876. godine

Tek 1920. godine obnavlja se tradicija biblioteka ovog tipa osnivanjem „Kasine i čitaonice“ koja radi do 1939. godine. Sačuvana su Pravila ovog udruženja i veliki broj knjiga sa njegovim pečatom.

Biblioteka „ Dr Vićentije Rakić “ u Paraćinu poseduje i knjige štampane u paraćinskoj štampariji „Hadži Laza“ – Kosta Hadži Vidojković i sinovi, između dva rata. Najstarija knjiga je iz 1850. godine: Milovan Spasić.

Maja 1948. godine osnovana je „ Gradska narodna biblioteka “ a odlukom gradskog narodnog odbora iz 1967. godine formirana je kao Narodna biblioteka sa zadatkom da prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečki materijal.